Bạn Đến Với Tôi Là Đúng Và Xứng Đáng
  • WebSite Hiện Đang Nâng Cấp, Xin Tải Phiên Bản Điện Thoại Tiếp Tục Trải Nghiệm MeoSell

""Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

- Thông tin cá nhân của thành viên được meosell.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của meosell.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Thông tin cá nhân của khách hàng tại Meosell được Meosell cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Meosell.

Meosell sẽ thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các Nội Dung, dữ liệu cá nhân của bạn và Thông Tin Người Sử Dụng.

Nếu khách hàng liên kết tài khoản trên Nền tảng của Công ty với tài khoản mạng xã hội hoặc sử dụng một số tính năng mạng xã hội nào của Meosell, Công ty có thể truy cập dữ liệu cá nhân về khách hàng mà khách hàng đã tự nguyện cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ tài khoản mạng xã hội theo chính sách của nhà cung cấp và Công ty sẽ quản lý, sử dụng các dữ liệu cá nhân này của khách hàng theo Quy chế Quyền riêng tư này tại mọi thời điểm về dữ liệu, thông tin tổng hợp khác về nội dung người dùng sử dụng.

Khách hàng phải thường xuyên cập nhật thông tin cá nhân của mình và thông báo cho Công ty về bất kỳ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi. Công ty có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp những tài liệu cần thiết để xác minh thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp.

Bằng việc sử dụng các Dịch vụ, đăng ký Tài khoản với Công ty hoặc truy cập Nền tảng của Công ty, Công ty xác nhận và đồng ý cho phép khách hàng thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như quy định trong Quy chế này.